English version

cel pracy ośrodka pomocy kryzysowej w bardzie:

Doraźna (natychmiastowa), krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy - kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Ośrodek, w zależności od sytuacji i potrzeb, może świadczyć pomoc:

  • doradczą,
  • informacyjną,
  • psychologiczną,
  • terapeutyczną,
  • pedagogiczną,
  • prawną,
  • medyczną i socjalną,
  • bytową na czas zamieszkiwania w Hostelu Ośrodka.

Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie i doprowadzić do jej usamodzielnienia (udzielenie wsparcia w celu osiągnięciu możliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej).