English version

Co To Jest Kryzys i Kogo Może Dotyczyć

KRYZYS to "okres przełomowy, rozstrzygający, objawiający się zazwyczaj silnym pogorszeniem się sytuacji w danej dziedzinie, okres załamania " (dezintegracji) wywołany zdarzeniem losowym, najczęściej nagłym, tragicznym, nieprzewidywalnym, które powoduje dezorganizację psychiczną i życiową.
Zdarzenia kryzysowe to np. wypadek drogowy, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, pobicie, przemoc w rodzinie, czasami także trudności wychowawcze, kłopoty małżeńskie lub rodzinne itp. Bardzo często przyczyną kryzysu może być także długotrwały stres, z którym nie potrafimy sobie poradzić.

Najczęściej w takich sytuacjach ludzie uruchamiają własne zasoby i zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i doprowadzają do jej opanowania. Gdy jest to możliwe, korzystają z pomocy bliskich, wsparcia rodziny. Niekiedy jednak zdarza się, że dezintegracja wywołana kryzysowym wydarzeniem jest tak głęboka lub możliwości własne tak dalece wyczerpane lub ograniczone, że konieczna jest pomoc zewnętrzna. Pomoc taka niezbędna jest szczególnie wówczas, gdy kryzys osiągnął ostrą fazę.

Wsparcia udziela się po to, by pomóc osobie (rodzinie) odzyskać własne zdolności i zasoby psychiczne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwić lepsze funkcjonowanie we własnym środowisku i społeczności. Im wcześniej pomoc taka może być udzielona, gdy okaże się konieczna, tym łatwiejszy powinien być powrót do równowagi psychicznej i funkcjonowania społecznego. Czasami, aby taki powrót mógł nastąpić konieczne jest podjecie i dokonanie daleko idących zmian w sytuacji życiowej osoby w kryzysie (np. usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy, podjecie leczenia, podjęcie innej pracy).